DELPROJEKTEN
Delprojektledare

Jonas Andersson

Mobil: 072-468 00 07

Lumena IPS Stockholms stad

IPS Integrerat i psykosvården

Vad kan vi göra för dig?

Vi är ett samverkansprojekt där arbetsspecialister arbetar integrerat på fem psykosmottagningar. Vår målsättning är att stötta personer som har en vilja och motivation att genom arbete och studier komma ut i ett hållbart arbetsliv. Vårt stöd ges i enlighet med den evidensbaserade metoden IPS.

Jonas Andersson, delprojektledare Lumena Integrering av IPS psykosvården

Från ett läge till ett annat.

Målet för insatsen är att stötta personer som har vilja och motivation att genom arbete och studier komma ut i ett hållbart arbetsliv. Genom att arbeta integrerat med psykiatrin får vi möjlighet att möta personer tidigt. Det gör att vi kan utarbeta stödet mot arbete och studier parallellt med den enskildes behandling och i tätt samarbete med det psykiatriska teamet.

 Vem riktar vi oss till?

Projektet är för dig som har en vilja och känner dig redo att prova på att komma ut i arbete eller studier. Vi vänder oss mot vuxna personer (18-64 år) som är skrivna i Stockholms stad och som tillhör någon av de fem psykosmottagningar som vi har arbetsspecialister på. Vi finns på följande mottagningar:

  • Alviks psykosmottagning
  • Gubbängens psykosmottagning
  • Mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar – St Eriksplan
  • Mottagningen för psykosmottagningar – St Eriksplan
  • Södermalms psykosmottagning

Hur arbetar vi?

Vårt stöd utgår ifrån dig som person och bygger på din egen vilja och motivation. Stödet styrs av dina preferenser och önskemål. Vi hjälper dig i ditt mål mot ett hållbart arbetsliv från ax till limpa – finna, få och behålla ett arbete. Vårt stöd ges så länge du själv upplever att du behöver det.

När du träffar en arbetsspecialist görs en kartläggning där vi undersöker ditt mål och din önskan såväl som tidigare erfarenheter, styrkor, utmaningar och livssituation. Utifrån det lägger du tillsammans med din arbetsspecialist upp en arbetsplan för att nå ditt mål. När arbetsplanen är färdig börjar ni tillsammans söka efter arbete eller studier utefter dina egna önskemål. Arbetsspecialisten följer sedan upp och har kontakt med din arbets- eller studieplats för att dra lärdomar och erfarenheter. Stödet finns kvar så länge du behöver.

Arbetsspecialisten arbetar tätt med psykiatrin och eventuellt övrigt nätverk och stöttar upp och hjälper till i myndighetskontakter med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Våra metoder/kompetenser

Vårt projekt har funnits sedan 2019 där utgångspunkter var att arbeta med metoden IPS så metodtroget som möjligt. Programtroheten i projektet följs upp årligen via en programtrohetsmätning och vi har genom åren nått god programtrohet. Forskning visar att ju mer metodtroget en verksamhet arbetar med IPS, desto bättre resultat nås.

Alla våra arbetsspecialister är utbildade inom IPS-metoden och i projektet finns även tillgång till metodstödjare. Under hösten 2023 utbildas även arbetsspecialisterna inom Supported education (SED). Då vi arbetar integrerat med psykiatrin har deltagare i projektet tillgång till kompetenser som arbetsterapeut, kurator, psykologer och läkare.

 

Vad händer när vi får kontakt?

Tillhör du någon av de psykosmottagningar vi finns på så prata med din fasta vårdkontakt eller ta kontakt med berörd arbetsspecialist på din mottagning. Du kan även kontakta projektledare via kontaktuppgifter nedan.

Innan start av IPS-insats har vi alltid ett informationsmöte tillsammans med dig och din fasta vårdkontakt där du får mer information om IPS och vad en insats tillsammans med arbetsspecialist innebär. Efter det får du möjlighet att fundera om det är något som känns rätt för dig.

Hur vi arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Alla patienter som tillhör de mottagningar där vi finns representerade är välkomna till projektet oavsett könstillhörighet eller bakgrund. Då våra arbetsspecialister är anställda från Stockholm stad samtidigt som regionen arbetar med fritt vårdval är det kriteriet som behöver uppfyllas att man är skriven i Stockholm stad.

Genom åren har vi sett att vi möter upp fler män än kvinnor och vi jobbar därför nu aktivt på alla mottagningar för att försäkra oss att om att alla patienter på mottagningarna får information att vi finns där och känner sig välkomna att träffa en arbetsspecialist för ett informationssamtal.

Kort beskrivning av de regionala projekten Lumena och Conecto

Lumena SUVS är en del av ett regionalt projekt och är finansierat av Europeiska Socialfonden. Vårt fokus är skapa en jämställd, jämlik och inkluderande arbetsmarknad: Det sker genom en kombination av kompetensutveckling inom offentlig sektor och individuellt stöd till medborgare.

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd att nå arbete eller studier. Inom ramen för metoderna  Supported Employment, Supported Education och Case Management får deltagarna anpassade handlingsplaner.

Conecto möter behovet av kompetensutveckling för alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar och fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Skip to content