DELPROJEKTEN
Delprojektledare

Susan Korsman

Mobil: 072-468 00 70

Lumena Novum Stockholms stad

Vad kan vi göra för dig?

Vi arbetar i ett multikompetent-team, med medarbetare från psykiatrin och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm Stad. Vår målsättning med projektet är att kunna agera som ett klister mellan dessa verksamheter och möjliggöra insatser parallellt. En viktig stomme i projektet är också att vi ska öka kunskapen om parternas uppdrag och organisation hos respektive medarbetargrupp och skapa bättre förutsättningar för en god samverkan

Susan Korsman, delprojektledare Lumena Novum

Från ett läge till ett annat.

Målet för vår insats är att de unga/unga vuxna vi möter ska få hjälp i att hitta rätt bland samhällets olika stödinsatser. Tanken är att genom projektet identifiera och matcha rätt insatser utifrån individens behov här och nu. Genom ett nära samarbete mellan parterna i projektet vill vi minska väntetider och initiera rätt insatser vid rätt tidpunkt. Vår önskan är att ge ett sammanhållet stöd till våra deltagare när motivationsfönstret är öppet för att ge dem bättre förutsättningar att närma sig arbete/studier/sysselsättning och därmed bli mer delaktig i samhället.  

Vem riktar vi oss till?

Delprojektet Novum riktar sig till unga/unga vuxna (16 – 29 år) skrivna i Stockholms stad med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsvariationer och annan psykosocial problematik i behov av samordnat stöd mot studier/arbete eller annan sysselsättning. Vi kan även erbjuda ett överlappande stöd för ungdomar vid övergång från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin.

Hur kommer man med i Novum?

Prata med din kontaktperson inom Stockholms stad eller med din kontakt inom psykiatrin. De hjälper dig att komma i kontakt med oss.

Har du ingen pågående kontakt? Mejla eller ring Susan Korsman projektledare för Novum. 

 

Hur arbetar vi?

Vi fungerar som ett kompletterade stöd till ordinarie verksamheter inom BUP Intensiv öppenvård, vuxenpsykiatrin där vi utgår från Mottagningen Unga Vuxna i Globen och Mottagning för tvångssyndrom i Alvik och Stockholm stad. Eftersom det kan vara svårt att ta sig fram inom psykiatrin och hitta rätt inom kommunen finns vi som stöd tills du hittar rätt väg.

Vi utgår från din egen önskan om vilken väg du vill gå för att bli mer delaktig i samhället och få ett självständigt liv.

När du kommer till oss i projektet kartlägger vad som tidigare gjorts och hur ditt nätverk ser ut. Tillsammans utforskar vi vägar mot dina mål.

Vi kan följa med dig på studiebesök och vara ett stöd för dig när du vill testa något nytt och finns kvar som stöd till dess att du känner dig trygg med dina nya kontakter.

Våra metoder/kompetenser

I teamet har vi olika kompetenser utifrån våra professioner och organisationer. I teamet finns psykosocial, arbetsterapeutiskt, psykiatrisk och psykoterapeutisk kompetens. Vi har erfarenhet från BUP, Vuxenpsykiatrin, Arbetsmarknadsfrågor och Socialtjänst.

Vi har återhämtningsperspektivet som utgångspunkt och vill stötta dig att få mer makt över ditt liv och din process mot ett självständigt liv. Genom det perspektivet är vår förhoppning att kunna bidra med hopp inför framtiden.

Vad händer när vi får kontakt?

Vi tar kontakt med dig via telefon eller tillsammans med nuvarande kontakt inom psykiatrin eller Stockholms stad om du har en sådan. Vid ett första möte får du veta mer om projektet och vilket stöd vi kan erbjuda. Om det är intressant för dig och du vill ingå i projektet, har vi en period där vi lär känna varandra. Tillsammans utforskar vi dina förmågor, drömmar, önskemål och behov och försöker hitta rätt stödinsats i samhället

 Hur vi arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

 Vi vill att det ska vara lätt att få stöd av oss och vi arbetar aktivt med att synliggöra vår insats även i områden där det traditionellt inte är lika många som får stöd genom insatser via Samorningsförbundet. Vi lägger just nu mycket krut på att marknadsföra oss och visa på att vi är en insats med förmåga och vilja att möte faktiska behov som finna bland unga/unga vuxna. Vi har ingen färdig lösning ännu, men vill under projektresans gång hitta ett arbetssätt och ett förhållningssätt som gör att alla som skulle dra nytta av vårt stöd, ska känna att vi finns till även för dem.

Kort beskrivning av de regionala projekten Lumena och Conecto

Lumena Novum är en del av ett regionalt projekt och är finansierat av Europeiska Socialfonden. Vårt fokus är skapa en jämställd, jämlik och inkluderande arbetsmarknad: Det sker genom en kombination av kompetensutveckling inom offentlig sektor och individuellt stöd till medborgare.

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd att nå arbete eller studier. Inom ramen för metoderna  Supported Employment, Supported Education och Case Management får deltagarna anpassade handlingsplaner.

Conecto möter behovet av kompetensutveckling för alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar och fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Skip to content