Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  ORDLISTA FÖR STÖDSÖKANDE

  A

  AKTIVITETSERSÄTTNING: Du kan få pengar om du inte kan arbeta heltid under minst ett år. Du behöver ha en funktionsnedsättning eller sjukdom för att få aktivitetsersättning. Du behöver också vara mellan 19 och 29 år. Ersättningen får du av Försäkringskassan.

  AKTIVITETSRAPPORT:  Arbetsförmedlingen vill att du redovisar vad du gjort varje månad. Det kallas aktivitetsrapport. De kan till exempel vilja veta hur många jobb du sökt. Du ska lämna in den 1: a och 14:e varje månad. 

  ARBETSFÖRMEDLINGEN, AF:
  Arbetsförmedlingen förmedlar jobb. De ska till exempel rusta dig om du står långt från arbetsmarknaden De ska också matcha dig och arbetsgivare. Målet är att du ska få och behålla ett jobb.

  ARBETSTRÄNING: Arbetsträning betyder att du får vara på en arbetsplats en tid och öva på arbetsuppgifter. Du kan också få en handledare som hjälper dig på arbetsplatsen. När du arbetstränar är det ingen som ställer krav på dig. Du kan få arbetsträning både från kommunen och Försäkringskassan.

  C

  CASE MANAGEMENT, CM:  Case Management är en metod som riktar sig till dig som behöver samordnade insatser. Från början var det en metod som användes för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behövde samordnad vård. Idag används den för flera målgrupper i behov av samordnat stöd.

  D

  DEMOKRATI: Betyder folkstyre eller folkmakt. Det betyder att medborgare ska få vara med och bestämma vem som ska styra ett land. Det sker genom till exempel folkval.

  DIGITALT UTANFÖRSKAP: Om du sällan eller aldrig använder internet kan du hamna i digitalt utanförskap. Är du äldre eller har låg inkomst är risken större att du hamnar i utanförskapet. Du behöver ofta hjälp att använda internet.

  DISKRIMINERING: Diskriminering kan handla om många saker. Om du blir trakasserad för att du bär huvudduk är det diskriminering. Om du blir uppsagd för att du har en funktionsnedsättning är det diskriminering. Om du inte får ett jobb för att du är äldre är det trakasserier. Diskriminering är också sexuella trakasserier. Om din arbetsgivare sexuella närmanden är det sexuella trakasserier.

  DISKRIMINERINGSLAGEN, DL: Diskrimineringslagen finns för att människor ska ha lika rättigheter. Alla ska behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

  E

  EGENMAKT:  Egenmakt är du har makt att styra över ditt liv. Enligt lag har du rätt att kunna påverka vara med att bestämma över vilka beslut som tas.

  ENKÄT: En enkät är en slags undersökning.  Du som blir intervjuad får svara på frågor.  Svaren brukar användas så att något kan förbättras i framtiden.

  ESF: Europeiska Socialfonden. ESF är Europas viktigaste instans. De finns för att människor ska få stöd i att får arbete och rättvisa möjligheter till jobb för all som är medborgare i EU.

  EU: Europeiska unionen. Europeiska unionen kallas också EU. Det är en organisation med 27 europeiska länder. EU startades för att göra livet bättre, enklare och säkrare för människor.

  Länderna samarbetar och hjälper varandra.

  EVIDENS/EVIDENSBASERAD: När något har evidens betyder det att det finns bevis för hur bra något fungerar.  En metod, till exempel supported employment, är evidensbaserad. Det betyder att det finns forskning och bevis för att du som deltagare har chans att få och behålla ett jobb.

  EXTERN UTVÄRDERARE:  En extern utvärderare bedömer till exempel projekt. De följer upp till exempel metoder och bedömer om och hur de fungerar.

  F

  FINSAM, Lagen om finansiell samordning:  Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans. Det kallas samordningsförbund.

  FUNKTIONSHINDER: Funktionshinder är när du inte får det stöd du behöver om du har en funktionsnedsättning.  Om du inte kan gå och det bara finns trappor i ett hus uppstår ett så kallat funktionshinder. Finns det en hiss du kan använda i stället finns det däremot inte längre något hinder.

  FUNKTIONSNEDSÄTTNING
  En funktionsnedsättning betyder att du har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.  Du har rätt att få stöd och hjälpmedel om du har en funktionsnedsättning.

  FÖRSTÄRKT SAMARBETE: Förstärkt samarbete betyder att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen jobbar tillsammans för att underlätta för dig. Ni gör en så kallad kartläggning tillsammans. En kartläggning gör det tydligt vad du behöver för att kunna få ett arbete.

  FÖRSÄKRINGSKASSAN, FK: Försäkringskassan är en myndighet som tar beslut om vilken ersättning du har rätt till. Har du fått en sjukskrivning från hälso-och sjukvården ingår ersättningen i socialförsäkringen.

  G

  GEMENSAM KARTLÄGGNING, GK: Gemensam kartläggning är när du, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan går igenom dina förutsättningar och behov för att få och behålla ett jobb. Försäkringskassan har till exempel ditt läkarintyg som underlag medan Arbetsförmedlingen kan komma med förslag om vilken insats som kan fungera för just dig.

  H

  HORISONTELLA PRINCIPER: Projekt som får pengar av Europeiska Socialfonden, ESF har fyra principer alla som jobbar i projektet måste följa. De är jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och hållbar utveckling.

  HÅLLBAR UTVECKLING: Betyder att det stöd du får från projektet fungerar på lång sikt.

  I

  ICKE-DISKRIMINERING: Icke-diskriminering är motsatsen till diskriminering. Diskrimineringslagen ska se till du inte blir diskriminerad och att du som deltar i projektet inte ska bli det.

  IPS: Individual Placement and Support. IPS är ett stöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. IPS ska hjälpa dig att få och behålla ett jobb.

  J

  JÄMLIKHET: Jämlikhet betyder att alla människor har lika rättigheter och möjligheter i ett samhälle.

  JÄMSTÄLLDHET: Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

  M

  MOTIVERANDE SAMTAL, MI. MI står för Motivational Interviewing. Du får möjlighet att prata med någon och samtidigt börja planera inför framtiden med fokus på jobb och studier. 

  R

  REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSMÅL: Regeringen har mål om jämställhet. Regeringen vill att män och kvinnor ska ha samma makt att bestämma över sina liv. Exempel på mål är att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete. Samma mål gäller för utbildning och hälsa.

  S

  SAMORDNING: Samordning betyder ungefär samarbete. Om du får samordnat stöd i projektet betyder det att hälso-sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samarbetar för att du ska få och behålla ett arbete. Allt samarbete utgår från dina förmågor.

  SAMORDNINGSFÖRBUND: Ett samordningsförbund arbetar för att stödja dig som har en kombination av medicinska, psykiska eller sociala hinder. Samordningsförbunden samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner för att du ska få och behålla ett arbete.

  SAMVERKAN: Samverkan är ett samarbete mellan myndigheter. Målet är att minska hinder för samarbetet. Om myndigheter förstår varandras uppdrag blir det enklare att samverka.

  Sjukpenninggrundande inkomst, SIG: Försäkringskassan räknar ut din SGI. SGI visar hur mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjuk eller behöver vara föräldraledig.

  Samordnad Individuell Plan, SIP. Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ger kommunen och vården ansvar för att ta fram en plan för dig om du begär det.  Planen är är ett dokument som beskriver vilka behov du har från olika instanser. Planen ska vara enkel och tydlig. Du har rätt vara med och bestämma om hur planen ska se ut.

  SOCIALA FÖRETAG: Sociala företag har en affärsidé som betyder att du kan få både arbetsträning och rehabilitering. Ett socialt företag erbjuder tjänster precis som vilket företag som helst. Sociala företag är inte vinstdrivande.

  SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD, SIUS
  Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp av Arbetsförmedlingen när du söker jobb. Den personen du får stöd av kallas SIUS-konsulent. En SIUS-konsulent kan hjälpa dig att ta kontakt med arbetsgivare så att du kan få och behålla ett jobb. När du fått praktik eller jobb kan du också få en stödperson på arbetsplatsen som hjälper dig att komma i gång med arbetsuppgifter.

  STEGFÖRFLYTTNING: Stegförflyttning är något som händer när du deltar i någon av våra insatser. Du tar ett steg närmare arbete och försörjning. Det kan också handla om så kalla egenmakt. Det betyder att du kan påverka ditteget liv mer än tidigare.

  SUPPORTED EMPLOYMENT, SE: Supported Employment är en metod som ska göra det möjligt för dig att få och behålla ett arbete. Det finns forskning som visar att metoden fungerar.

  SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringen finns bland annat till för dig som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Du har rätt till ekonomisk trygghet enligt socialförsäkringen.

  SUPPORTED EDUCATION: Supported Education är en metod som ska stötta dig att börja studera och klara av en utbildning. Om du till exempel har en funktionsnedsättning kan du få stödet. Målet med stödet är du ska få och behålla ett arbete i framtiden.

  T

  TILLGÄNGLIGHET: Tillgänglighet är lagstadgat. Det betyder att du har rätt att ta del av samhället utifrån dina förutsättningar. Du har rätt att förstå och ha tillgång till information. Du har också rätt att kunna ta dig fram fysiskt om du till exempel är rullstolsburen.

  Skip to content