Om oss

Vår grundidé

Vi kombinerar ett direkt stöd till projektets målgrupper genom evidensbaserade metoder som leder till anställning och studier med kompetensutveckling för medarbetare och beslutsfattare i organisationer, myndigheter och företag.

Två projekt, sju samordningsförbund, 20 kommuner

Samordningsförbunden i Stockholms län genomför en stor satsning för en öppen, jämställd, jämlik och mer inkluderande region.

Minst 1600 personer ska få stöd till arbete och studier och minst 1000 medarbetare och chefer hos länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och inom hälso- och sjukvården ska få kompetensutvecklingsinsatser för att kunna stärka stödet till målgruppen.

Lumena och Conecto finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Projekten drivs av sju samordningsförbund i Stockholms Län. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.

Lumena vänder sig till personer som behöver samordnat stöd för att komma ut i arbete eller studier. Vi använder oss av metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management.

Conecto erbjuder kompetensutveckling till alla som kan påverka arbetsmarknadens utmaningar. Projektet fokuserar på metodarbete, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Med utbildningar, kurser och seminarier ska vi styra mot en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Vi minskar utanförskapet
Lumena och Conecto ska vara en viktig del av samhällsutvecklingen. Oavsett vad uppgiften innebär så tar vi oss an den med ett deltagarperspektiv och en växande insikt i vad våra deltagare behöver för att börja arbeta eller studera.

Vår vision:

Vi formar ett inkluderande samhälle
Med kunskap och insikt bygger vi inifrån för att med vår verksamhet bidra till ett motståndskraftigt och inkluderande samhälle. Det skapar trygghet för medborgarna, våra medlemmar och för samhället i stort.

Kunskap och utvecklad samverkan
Conecto är en gemensam satsning inom Stockholms Län, riktad till anställda hos samordningsförbundens medlemsparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, komunerna och Region Stockholm.

Vi ska bidra till att medarbetare och chefer inom området arbetslivsinriktad rehabilitering, beslutsfattare, politiska uppdragsgivare och civilsamhälle ska få fördjupade kunskaper om arbetssätt och metoder som leder till hållbar etablering i arbetslivet.

Conecto har som ambition att öka kunskaper om varandras uppdrag och hur vi tillsammans kan utveckla samverkan som leder till hållbar etablering i arbete eller studier. Vi ska även bidra med ökade kunskaper om diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden och i samhället.

Skip to content