Horisontella Principer, HP, genomsyrar Lumena och Conecto

På Europeiska Socialfondens, ESF:s webbplats står det ”ESF driver innovation och utveckling för en inkluderande arbetsmarknad”. Det innebär att alla projekt som finansieras av fonden ska främja jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

I alla ESF-projekt ska det finnas kompetens inom områdena. Dessutom måste de horisontella principerna, som benämns HP, tydligt framgå när man beskriver de problem som projektet ska lösa. Sedan ska arbetet med jämlikhet, jämställdhet och icke-diskriminering löpa horisontellt, som en röd tråd genom hela projektet. De horisontella principerna vägleder arbetet i Lumena och Conecto.

Vårt arbete med jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering.

I Lumena och Conecto var de horisontella principerna en hjärtefråga. Vi har integrerat mål för inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering i projektansökan. Från start fokuserar vi på arbetssätt och attityder som bryter osunda normer och bidrar till allas rätt till anständiga arbetsvillkor. Alla aktiviteter kommer att beakta dessa, från utbildning, kompetensutveckling och metodarbete till bemötande.

Liten ordlista för arbetet med
horisontella principer /Källa ESF/

Jämställdhet handlar om arbete för lika rättigheter och möjligheter för både kvinnor och män. I Sverige bedrivs mycket arbete för att bidra till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen. Huvudmålet är att ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sitt eget liv”.

Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor. Målet är att alla kvinnor och män, flickor och pojkar ska kunna leva jämställda liv.

Jämlikhet handlar om att alla människor är lika mycket värda och ska ha lika rättigheter och möjligheter i vårt samhälle.

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl ett samhälle, en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Det handlar om att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det innebär också att få tillgång till information och kunna kommunicera samt att använda produkter och tjänster.

Icke diskriminering är arbetet för att se till att ingen blir diskriminerad utifrån de sju olika diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Lika rättigheter och möjligheter är målet med arbetet med icke-diskriminering, jämlikhet och jämställdhet. Det betyder att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter i samhället och arbetslivet.

Likabehandling som begrepp ligger nära lika rättigheter och möjligheter och används ofta med samma innebörd. Det innebär att alla ska ha samma möjlighet till exempelvis utbildning, jobb och service oavsett kön, ålder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck (de sju diskrimineringsgrunderna). 

Inkludering är ett brett begrepp som innebär arbete med att skapa verksamheter och projekt där alla kan bidra utifrån sina förutsättningar. Att säkerställa inkludering kan betyda arbete med alla delar i verksamheter och projekt; från organisation och ledarskap till tillgänglighet och bemötande.

Intersektionalitet ordet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. Intersektionalitet kan användas som analysredskap inom många olika områden och också fungera som ett verktyg. En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats.